ห้องสมุด วอศ.อุตรดิตถ์
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วอศ.อุตรดิตถ์ ULibM v.6
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก
  

Loading..
  รายการหนังสือใหม่

Loading..

 
ประวัติวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
   

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  ตั้งอยู่เลขที่  9 ถนนแปดวา ตำบลท่าอิฐ  อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์เปิดสอนเมื่อวันที่  28  เมษายน  พ.ศ. 2486  เดิมชื่อโรงเรียนช่างทอผ้า สังกัดกรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อปี พ.ศ. 2525  ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ถึงปัจจุบัน


ที่ตั้งอาคารวิทยบริการ
                                                 

 
  

Loading..
  

Loading..
   สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

Loading..
สืบค้นข้อมูลจากมือถือ
จองที่นั้งห้องมัลติมีเดีย
การเข้าใช้ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 
The 1 Book E-Library จากโทรศัพท์มือถือ
LOAD APP : 

**"the 1 book e-library"**
Username :  Uttaradit
Password :  Uttvc9

ร้อยเรื่องเล่า.pdf

ประเมินความพึงพอใจ.htm

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2018. All Rights Reserved.